خانه موسوی

این بنا توسط سید باقر موسوی در روستای شالما در شهرستان شفت به سال 1284 ساخت شد و پس از او به فرزندش سید رضی رسید. موقعیت اقتصادی و وضعیت معیشت صاحبخانه که یکی از مالکین منطقه بوده  و بر معماری بنا تاثیر زیادی گذاشته است. بنا دردو طبقه  ساخته شد. طبقه اول دارای دو اتاق و طبقه دوم دارای یک اتاق و تلار در سه جناح می باشد. اتاق سمت چپ طبقه اول دودخانه می گویند که دارای یک اجاق گلی بوده و فضای اصلی زندگی اهالی خانه محسوب می شده است. 

کاربری اصلی اتاق سمت راست در همکف، پذیرایی ازمهمانان بوده است. در طبقه اول خانه هم یک اتاق وجود دارد که به آن بالا اتاق می گویند. این اتاق معمولا برای پذیرایی از مهمانان استفاده می شد و نیز با توجه به خنک بودن عموما در تابستان استفاده میشد.