خانه خوش نشین کچلام

از آنجا که در گذشته تنها کشت آبی منطقه شالی بوده، به کسانی که فاقدشالی بودند، خوش نشین می گفتند. خوش نشین ها غالبا از فقیرترین طبقات جامعه روستایی محسوب می شدند. این گونه معماری که از یک اتاق، و ایوان در چهارطرف آن تشکیل شده، در منطقه جلگه شرق از بین رفته و پژوهشگران موزه با تحقیقات میدانی، ساختار سازه های و معماری این گونه از خانه های روستایی راطراحی و با استفاده از مصالح قدیمی بازسازی نمودند.