بازی ها و نمایش ها

پیت مار

بازدید : 7

پنبه ریسه

بازدید : 53

پوخوم شقازه

بازدید : 3

آبخور

بازدید : 55

پول بیرون اَیه

بازدید : 47

لافند بازی(طناب بازی سنتی)

بازدید : 49

عروسه گوله

بازدید : 49

کشتی گیله مردی

بازدید : 49

طناب کشی

بازدید : 51

نمایش ها و بازی های سنتی گیلان

بازدید : 3