قوانین و شرایط بازدید

*دریافت بلیط ورودی، در محل ورودی موزه انجام می پذیرد

*بهای بلیط برای بازدیدکنندگان به ازای هر نفر ایرانی 5/000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی 100/000 تومان می باشد

** تهیه بلیط وردی موزه، در محل ورودی و با ارائه کارت بانکی انجام می شود** .
.

***موزه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد***