اطلاعات بازدیدقوانین و شرایط بازدید:

*دریافت بلیط ورودی، در محل ورودی موزه انجام می پذیرد

*بهای بلیط برای بازدیدکنندگان به ازای هر نفر ایرانی 5/000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی 50/000 تومان می باشد

   **   تهیه بلیط وردی موزه، در محل ورودی و با ارائه کارت بانکی انجام می شود**  .
.

ساعت بازدید:

9صبح الی 16 بعدازظهر

* شنبه الی چهارشنبه بازدید به صورت گروهی به همراه راهنما و براساس زمانبندی انجام می شود
* بازدید پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی بدون گروه و بصورت آزاد انجام می شود

با توجه به شرایط جوی، ممکن است روزهای بازدید آزاد نیز بصورت گروهی انجام شودد۵بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸ PM

18257