اطلاعات بازدید


قوانین و شرایط بازدید:

*دریافت بلیط ورودی، در محل ورودی موزه انجام می پذیرد

*بهای بلیط برای بازدیدکنندگان به ازای هر نفر ایرانی 3000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی 20000 تومان می باشد

ساعت بازدید:

9صبح الی 16 بعدازظهر۵بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸ PM

12417